Search
Close this search box.

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Tvrtka ADRIA ELECTRONIC d.o.o., Šetalište Andrije Kačića Miošića 13, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, OIB: 37923512390, (dalje u tekstu: „Adria electronic“ ili “mi“).

1. UVOD

Pravilima zaštite privatnosti želimo vam pružiti informacije o svrhama i uvjetima obrade vaših osobnih podataka. Naša pravila opisuju vrstu osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, razloge obrade osobnih podatka, vrijeme čuvanja, sigurnosne mjere koje poduzimamo da bi zaštitili osobne podatke od zloupotrebe te postupke koje biste trebali slijediti ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s vašim osobnim podacima.

2. OSOBNI PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Tijekom vaše posjete našim web stranicama prikupit ćemo osobne podatke koji vas mogu identificirati, direktno ili indirektno. Osobni podaci koje prikupljamo mogu uključivati:

– matične podatke (ime i prezime);
– kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresu);
– IP adresu i podatke o ponašanju na web stranicama;

3. SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe:

– komunikaciju s klijentima radi odgovora na njihove upite o našim uslugama (preko naših internet stranica, putem maila ili telefonom);
– izvršavanje ugovornog odnosa;
– izravnog marketinga naših proizvoda;
– ispunjavanje naših zakonskih obaveza sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

4. ČUVANJE I BRISANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci čuvat će se u obliku koji vas može identificirati ne duže nego što je potrebno za svrhu za koju se obrađuju. Po isteku tog vremena, koji je za određene obrade reguliran zakonom koji nas obvezuju na dulji period čuvanja podataka, podaci će se izbrisati ili učiniti nedostupnima za daljnju obradu.

5. PRIJENOS PODATAKA TREĆIM STRANAMA

U slučaju određenih obrada podataka, osobni podaci koje nam dajete mogu biti prenijeti ili dani na uvid trećim stranama. Ni u kojem slučaju vaše osobne podatke ne prodajemo, iznajmljujemo ili predajemo u vlasništvo neovlaštenim trećim stranama.
Prijenos vaših osobnih podataka odnosno davanje vaših osobnih podataka na uvid trećim stranama izvršit ćemo u sljedećim situacijama:

– kada smo zaprimili vašu privolu za takav prijenos;
– da bismo ispunili ugovorne ili zakonske obaveze.

U slučaju potrebe prijenosa podataka, zbog jednog od gore navedenih razloga, ograničit ćemo podatke koji se prenose na nužni minimum. Treće strane kojima prenosimo vaše podatke obvezale su se štititi vaše podatke u skladu s važećim zakonima i Općom uredbom o zaštiti podataka.

6. MEĐUNARODNI PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke prenijet ćemo iz Europskog gospodarskog prostora (EEA) u treće zemlje, npr. zemlje izvan EEA, isključivo na temelju primjerenih zaštitnih mjera. Prema Europskoj Komisiji, treće zemlje koje pružaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka jesu Andora, Argentina, Kanada (samo ona društva koja su obuhvaćena Zakonom o zaštiti osobnih podataka i elektroničkih dokumenata), Švicarska, Farski otoci, Guernsey, Izrael, Isle of Man, Japan, Jersey, Novi Zeland i Urugvaj. Primatelji iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) mogu biti djelomično certificirani temeljem EU-U.S. Privacy Shield na način da postoje primjerene zaštitne mjere za međunarodni prijenos osobnih podataka. U preostalim slučajevima osiguravamo potrebne zaštitne mjere kroz npr. ugovaranje ugovora za zaštitu osobnih podataka usvojenih od strane Europske Komisije (npr. standardne ugovorne klauzule (2010/87/EU, 2001/497/EC ili 2004/915/EC)) ili kroz druge mjere propisane zakonom. Kopija dokumenata i poduzetim mjerama dostupna je na vaš zahtjev.

7. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Izvan Kruga prepoznaje važnost informacijske sigurnosti, te kontinuirano evaluiramo i nadograđujemo naše tehničke, fizičke i organizacijske sigurnosne mjere i procedure. Vašim podacima koji se obrađuju u našim sustavima pristupaju samo ovlašteni djelatnici u skladu s potrebama poslovnih procesa koji zahtijevaju pojedinu obrada te u posebno reguliranim slučajevima, treće strane, koje su obvezale štititi vaše osobne podatke u skladu s važećim zakonima i uredbama o zaštiti osobnih podataka. Svi naši djelatnici educirani su o načinu postupanja s osobnim podacima u skladu sa zakonskim odredbama.

8. PRAVO NA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA, ISPRAVAK ILI BRISANJE

U bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije o tome obrađuju li se vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, imate pravo pristupa tim osobnim podacima. Također imate pravo zatražiti informacije o svrsi obrade, primateljima podataka, kao i entitetima kojima prenosimo vaše osobne podatke.
Osim toga, imate pravo od nas tražiti ispravak i dopunu netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka. Također, imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose. Mi ćemo obrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ukoliko:

– osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
– povučete privolu za obradu podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
– uložite prigovor na obradu;
– su osobni podaci nezakonito obrađeni;
– je to potrebno radi postupanja sukladno zakonskim propisima Europske Unije ili države članice.

Zahtjev za pristup osobnim podacima možete podnijeti:

– putem e-maila na adresu info@adria-electronic.hr
– u tiskanom obliku na adresu: ADRIA ELECTRONIC d.o.o., Šetalište Andrije Kačića Miošića 13, 51000 Rijeka

Pristup osobnim podacima ne možemo omogućiti putem telefonskog razgovora. Također, bez utvrđivanja identiteta pojedinca, zahtjev za pristup osobnih podacima nećemo biti u mogućnosti ispuniti.

Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka slobodno nas kontaktirajte na: ADRIA ELECTRONIC d.o.o., Šetalište Andrije Kačića Miošića 13, 51000 Rijeka

9. PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Imate pravo od nas ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje u kojem nam je omogućeno provjeriti točnost osobnih podataka;
– obrada je nezakonita a vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
– više ne trebamo vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
– vi uložite prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.

10. PRAVO NA PRIJENOS

Imate pravo zaprimiti vaše osobne podatke kao i pravo neometanog prenošenja tih podatka od nas na drugog voditelja obrade, ukoliko je to tehnički izvedivo.

11. OBAVJEŠĆIVANJE U SLUČAJU POVREDE OSOBNIH PODATAKA

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za vaša prava i slobode, mi ćemo vas bez nepotrebnog odgađanja, na jasan i jednostavan način, obavijestiti o povredi osobnih podataka. Obavijest o povredi sadržavat će minimalno:

– ime i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti još informacija;
– opis vjerojatnih posljedica povrede osobnih podataka;
– opis mjere koje smo poduzeli ili predložili poduzeti za rješavanje problema povrede osobnih podataka; uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica.

12. PRAVO POVUĆI PRIVOLU

Ukoliko ste nam za obradu vaših osobnih podataka dali privolu, ovim vas putem obavještavamo da istu imate pravo u bilo kojem trenutku povući. Povlačenje privole neće dovesti u pitanje zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego što je ona povučena.

13. AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKE

Imate pravo uložiti prigovor protiv odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, a koja odluka proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili na sličan način značajno utječe na vas.

14. ZAHTJEV U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA

Na vaš zahtjev, pružit ćemo vam sve informacije vezane uz gore navedena prava ispitanika na zaštitu osobnih podataka, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju velikog broja podnesenih zahtjeva i/ili složenosti istih, možemo produljiti rok za odgovor za dodatna dva mjeseca, o čemu ćete odmah biti obaviješteni uz navođenje razloga za odgodu.
U slučaju ne postupanja po vašem zahtjevu, bez odgađanja i najkasnije u roku jednog mjeseca od primitka zahtjeva izvijestiti ćemo vas o razlozima zbog kojih nismo postupili po vašem zahtjevu i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).