ADREL primjer nadzora DINE - Omišalj

OPIS RADA SUSTAVA

U Dini je instaliran kompletni mikroprocesorski distribuirani sustav za nadzor, upravljanje i gospodarenje električnom energijom. Sadrži 18 mjernih stanica lociranih na 8 pozicija, modeme i podstanice za komunikaciju. Na sustav je spojeno 448 digitalnih i 297 analognih signala. Cilj sustava je poboljšati kvalitetu i omogućiti bolje gospodarenje el. energijom. Stanice su bazirane na mikorkontrolerima i u slučajevima nužde mogu raditi potpuno autonomno. Cijeli sustav nadzora radi besprijekorno više od 5 godina!

Centar sustava je program Adrel koji se izvšava na računalu u komandnoj sali. Računalo u određenim vremenskim razmacima proziva mjerne stanice i uzima prikupljene podatke. Cijeli sustav je prikazan o osnovnom prozoru:

Glavna shema sadrži osnovne podatke o cijelom nadziranom sustavu. Na vrhu je ulazna trafostanica koja se grana u dva smjera. Na shemi su prikazane i sklopke pa se vrlo jednostavno može sagledati trenutna situacija. Na svim linijama su podaci o trenutnom naponu. Shema je, kao i sve druge, vektorska, pa se prema želji može povećavati ili smanjivati. U smanjenom formatu uvijek se može nalaziti u nekom kutu ekranu kako bi operater imao cjelovitu sliku sustava. Glavna se shema izrađuje prema uputama i željama klijenata. Cilj je da bude što razumljivija i čitkija.


Svaki dio sustava koji se može izdvojiti kao zasebna cjelina prikazuje se zasebno. Kretanje među raznim shemama olakšava navigacioni panel koji se u svakom trenutku vrlo lako može pozvati desnom tipkom miša. Primjer jedne takve sheme:

U ovom su primjeru prikazane dvije sabirnice. Shematski su prikazani odvodi i dovodi.
Iznad svakog grananja se prikazuju trenutne vrijednosti struje, snage i cosinus FI. Za svaku sabirnicu je prikazan skupni napon.

Dvostrukim klikom miša na bilo koju trenutnu vrijednost otvorit će se trend odabranog signala sa prikazom za zadnjih sat vremena.
Ukoliko se bilo koja vrijednost nalazi u alarmu, pozadina trenutne vrijednosti će biti crvene boje.


Sustav Dine sadrži još jednu "cjelokupnu" shemu gdje je sustav prikazan po granama, i za svaku su granu dani za operatere najvažniji podaci.

Sistem prikaza je kao i kod parcijalnih prikaza: uz svaki izvod su prikazane trenutne vrijednost struje, snage i cosinus FI, alarm se označava crvenom pozadinom.

Kombinacijom ovog načina prikaza cjelih grana sa detaljnim prikazom svake grane (slika iznad) daje operateru najdetaljniju sliku trenutnog stanja sustava.

Naravno, sustav potpuno automatski prati da li su signali unutar zadanih granica. Svako odstupanje se alarmira zvučnim i vizualnim signalom, te se sprema u posebnu log datoteku. U kontekstu gospodarenja el. energijom, posebno je zanimljivo praćenje ukupne vršne snage sustava. Program, uzimajući u obzir zadani limit, trenutno opterećenje i 15 minutni period integracije, računa da li će biti probijen zadani limit i u slučaju probijanja daje alarm. S obzirom da je Dina specifično postrojenje koje ne omogućava automatsku manipulaciju potrošačima (zbog kemijskih procesa postrojenja se ne smiju isključivati) program samo daje zvučni i vizualni alarm, ali u drugim situacijama moguće je automatskim isključivanjem / uključivanjem potrošača ostati u granicama limita. Automatska regulacija je posebno pogodna kad je sustav opterećen većim brojem potrošača baziranih na grijačima, kompresorima i sl.


Uz standardne alarme, program sadrži i posebne alarme prikazane u tkzv. industrijskim panelima:

Signali u tabeli su digitalni: ima ili nema alarma (crvena boja).


Pri pojavi alarma na ekranu se pojavi poseban prozor sa listom signala koji su izvan zadanih limita ili su na bilo koji drugi način u stanju alarma.
Dvostruki klik mišem na naziv signala automatski otvara shemu ili industrijski panel u kojem je signal detaljno opisan.


Nadzorni sustav Adrel je vrlo složen. Sastoji se od hardware-a (distribuiranih mikroprocesorskih podstanica) i software-a. Software prikuplja i vizualizira podatke, te alarmira u slučaju prekoračenja zadanih limita. Svi se podaci snimaju i posebnim se programskim modulom mogu naknadno pregledavati ili koristiti za izradu izvještaja (koji su automatizirani). Sustav ima i modul za registraciju brzih događaja (promjena na digitalnim ulazima), koji ima vremensku rezoluciju 10 msek, a sve su podstanice međusobno sinhronizirane. Prikazani nadzorni sustav spada među veće sustave, kako po broju nadziranih signala, tako i po važnosti.

Poseban modul ADRELA je analiza. Nadzirani se signali snimaju u datoteke i naknadno se mogu pregledavati u grafičkom i tabelarnom prikazu. Podatkovne datoteke se mogu pretraživati prema određenim kriterijima, signali se mogu grupirati radi uspoređivanja... Svi se podaci mogu eksportirati preko clipboarda u neki drugi tekstualni ili tabelarni program. U suradnji sa stručnjacima DINE napravljen je i automatizirani izvještaj. Vrlo jednostavno se za zadano razdoblje može dobiti grafički i numerički prikaz strukture potrošnje kako za cijeli sustav, tako i za svako zasebno postrojenje. Izvještaj se radi standardnim statističkim prikazima, i pogodan je za brze analize.

Cjelokupni je sustav prilagođen specifičnim potrebama Dine Omišalj. S obzirom da je svaki dio nadzornog sustava razvijen i proizveden u ADRIA-electronic, isti se bez problema može mjenjati, nadograđivati, odnosno prilagoditi i nekim drugim specifičnostima.j